CLASSES NOW ON

 • Wed, Fri, Sat

  7 euros
 • Mon

  7 euros
 • Tue, Wed, Thu

  7 euros
 • Mon, Tue, Thu

  7 euros
 • 7 euros